#TsunamiWalkOut, 14 November 2017

On the 14 November 2017 the Wellington region practised their tsunami evacuation routes.
Learn more

#TsunamiWalkOut Poster

#TsunamiWalkOut Poster (PDF, 347 KB)

Includes Lake Waiorongomai, Waiorongomai Rd to the Horowhenua boundary.