#TsunamiWalkOut, 14 November 2017

On the 14 November 2017 the Wellington region practised their tsunami evacuation routes.
Learn more